Zagospodarowanie „Kopca Konfederatów Barskich”

Szanowni Państwo

              Chciałbym poinformować o postępach prac jakie trwają w związku z zagospodarowaniem „Kopca Konfederatów Barskich” w Rzeszowie. Temat zagospodarowania tego miejsca i nadania mu należnej rangi ciągnie się od wielu lat. Wielokrotnie też Rada Osiedla Pobitno poprzedniej kadencji zgłaszała tę sprawę do ujęcia w Budżecie Miasta Rzeszowa. Kwestia ta została zgłoszona do ujęcia w Budżecie Miasta Rzeszowa na 2021 również przez obecną Radę Osiedla. Niestety, wniosek ten nie został pozytywnie rozpatrzony. Nie oznacza to jednak, że zarówno Rada Osiedla Pobitno , jak i Rada Miasta nie starają się, aby ta tak ważna sprawa nie tylko dla mieszkańców Osiedla Pobitno, na terenie którego kopiec ten się znajduje, ale także dla wielu mieszkańców Rzeszowa nie została zrealizowana. Na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2021 roku poruszyłem ten temat i z satysfakcją przyjąłem reakcję pozostałych Radnych i ich deklaracje pomocy w przedmiotowej sprawie. Wcześniej Komisja Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych, której mam zaszczyt być członkiem, wystosowała wniosek o wpisanie „Kopca Konfederatów Barskich” do budżetu na 2021 rok. Komisja jednogłośnie poparła ten wniosek. 18 lutego 2021 roku na posiedzenie tejże Komisji został zaproszony Pan Grzegorz Róg – generalny projektant BRMR, który przekazał nam założenia dotyczące planowanego zagospodarowania tego terenu. Na posiedzenie Komisji zaproszony został także Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa. Pan Dyrektor udzielił nam obszernej informacji na temat aktualnego etapu prac. Zarząd Zieleni Miejskiej wystąpił do B.G.M. Miasta Rzeszowa o pozyskanie na rzecz Gminy Miasta Rzeszów terenów pod zagospodarowanie „ Kopca Konfederatów Barskich”. Ponadto opracowywany jest plan obejmujący ponad 50 ha powierzchni. Obecnie są wprowadzane korekty do pierwszego założenia projektu, którego zaktualizowana wersja dostępna będzie ok. października 2021 roku. Przygotowane są też pisma do właścicieli nieruchomości o sprzedaż gruntów niezbędnych do realizacji tej inwestycji. Biorąc pod uwagę zaangażowanie osób odpowiedzialnych za to przedsięwzięcie oraz Radnych Miasta Rzeszowa można z optymizmem patrzeć na doprowadzenie tego zadania do pozytywnego finału.

Wiesław Ziemiński