Inwestycje

Wybrana 09.10.2019 r. Rada Osiedla Pobitno od samego początku swojej działalności zajęła się kontynuowaniem realizacji inwestycji już rozpoczętych, o które wnioskowano od wielu lat, jak również podjęła inicjatywy dotyczące nowych inwestycji.

W budżecie miasta, który został przyjęty na sesji Rady Miasta Rzeszowa w dniu 17.12.2019 r. zostały uwzględnione także inwestycje na rzecz Osiedla Pobitno.

Wyszczególnienie Przeznaczona kwota
Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowska, Al. Armii Krajowej, Al. I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)
1 265 120,00 zł
Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Domu Pomocy Społecznej ul. Załęska
25 000,00 zł
Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego
2 728 081,00 zł
Budowa drogi od Al. I Armii Wojska Polskiego (I etap)
250 000,00 zł
Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
119 004,00 zł
Wymiana nawierzchni asfaltowej i części nawierzchni trawiastej na nawierzchnię bezpieczną wraz z wymianą urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynkach Kurpiowska 4 i Małopolska 2
200 000,00 zł
Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury – cykl imprez sportowych i edukacyjnych w rocznicę lokowania Pobitna
50 000,00 zł
Jedną z inwestycji jest budowa chodnika przy ulicy Załęskiej. Pierwotnie rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane było na rok 2020 r. Na wniosek Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa przesunęła część funduszy przeznaczonych na ten cel z roku 2020, na rok 2019, co pozwoliło na wcześniejsze rozpoczęcie prac.
Kolejna inwestycja, która ma zostać zrealizowana w 2020 r. jest poszerzenie ul. Polnej na odcinku od ul. Morgowej do tzw. „bocznej bramy cmentarnej”.

Bardzo ważną sprawą dla naszego Osiedla, a w szczególności dla pieszych i dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 12 jest instalacja tzw. punktowych elementów odblaskowych na przejściu dla pieszych zlokalizowanym obok szkoły. Dzięki współpracy i staraniom Rady Osiedla Pobitno, Dyrekcji Szkoły Podstawowej
nr 12 i Rady Rodziców sprawa ta zostanie pozytywnie rozwiązana w 2020 r.

 
W najbliższym czasie planujemy:
  • doposażenie placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej – siłownia na wolnym powietrzu

  • sfinalizowanie budowy parkingu przy Osiedlowym Domu Kultury Pobitno przy ul. Konfederatów Barskich

  • naprawa ul. Polnej (w pobliżu kapliczki)