Rada i jej zadania

 • Miasto Rzeszów podzielone jest na 32 osiedla, które działają w oparciu o Statut Osiedla Miasta Rzeszowa
 • Rada Osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego. Osiedle jest samorządową jednostką pomocniczą Miasta Rzeszowa.
 • Do zadań Rady Osiedla należy: – reprezentowanie we współpracy z Prezydentem i Radą Miasta interesów mieszkańców Osiedla – zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych
  z funkcjonowaniem i rozwojem Osiedla – umożliwienie uczestnictwa mieszkańcom Osiedla
  w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania – organizowanie aktywności i integracji mieszkańców, oraz wspólnych przedsięwzięć związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Osiedla – podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Osiedla zmierzających do poprawy warunków ich życia
 • Rada Osiedla spełnia funkcję jednostki opiniodawczej i służy mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy mieszkańcami i władzami Miasta Rzeszowa. Pośrednictwo to polega na dostarczeniu mieszkańcom informacji, co, jak i gdzie można załatwić, oraz informacji
  o planach i zamierzeniach Miasta. W uzasadnionych przypadkach Rada Osiedla interweniuje
  w interesie mieszkańców i występuje w ich imieniu z różnymi inicjatywami, propozycjami rozwiązań, zmierzającymi do poprawy warunków życia mieszkańców. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Rady Osiedla zawarte są w Statucie Osiedla Miasta Rzeszowa, dostępnym w zakładce „Ważne dokumenty”.